Thaiteenline-logo
home about law teens article hotline contact
 
     
 

คำนำ วัยร่นว่นวาย รวม 13 ตอน

คำนำ

 

                                หนังสือ “ฮอทไลน์วัยทีน”  เล่มนี้  เขียนขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการฝึกอบรม 
เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่    ให้คำปรึกษาแนะนำ  (Counseling)  กับวัยรุ่นทั้งในระบบการศึกษา 
และนอกระบบการศึกษา  เหมาะสำหรับ  “ครูแนะแนว”   และนักจิตวิทยาที่เพิ่งเริ่มต้นการฝึกปฏิบัติหน้าที่
หรือบุคลากรที่ทำหน้าที่ให้บริการปรึกษาแนะนำ   เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการทำงานเพื่อการติดต่อสื่อสาร 
ทั้งกับตนเองและกับผู้อื่น  จึงเป็นประโยชน์ทั้งสำหรับคนที่สนใจ  คนที่ทำหน้าที่  คนในครอบครัว 
และคนที่ต้องการพัฒนาตนเอง  เพื่อให้สามารถลุกขึ้นยืนหยัดเพื่อปกป้องสิทธิ  และศักดิ์ศรีของคนคนหนึ่ง 
โดยเฉพาะการปกป้องสิทธิเด็ก!

                                ปัญหาของวัยรุ่นปัจจุบัน  มีความซับซ้อนหลากหลายไปตามระบอบประชาธิปไตย 
และการพัฒนาเทคโนโลยี่   บนพื้นฐานของความอ่อนแอในทักษะการติดต่อสื่อสาร  
 การขาดความสามารถในการสื่อสารกับตนเองและผู้อื่นได้อย่างชัดเจน  และตรงไปตรงมา 
ทำให้ผู้คนมากมายและวัยรุ่น  ตกเป็น"เหยื่อ" ของการ พัฒนาการของ  “สื่อ”   ซึ่งมี  “เด็กและวัยรุ่น” 
เป็นเป้าหมายของการสร้างผลกำไรให้กับเจ้าของสื่อ   ทำให้”สื่อ”  กลายเป็นผู้กำหนดทิศทางในการดำเนินชีวิต “สื่อ” ที่เข้าถึงห้องนอนของเด็กเล็กและเด็กโต  กลายเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของวัยรุ่น 
จนถึงผู้ใหญ่ผู้บริโภคสื่อปัจจุบัน

                                ทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำ  เป็นกระบวนการสร้าง  “ภูมิคุ้มกัน” 
ทางความคิด  ทัศนคติและช่วยทำให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบที่ทำให้เกิดการพัฒนาการติดต่อสื่อสารจากทางเดียว 
เป็นการติดต่อสื่อสารสองทางอย่างสร้างสรรค์   เกิดการพัฒนาทางความคิด    สามารถแยกแยะถูกผิดและ 
ทำให้เกิดการเรียนรู้เพื่อ “ตัดสินใจ”  ไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระยะยาว    

                                ผู้เขียนและทีมงานในฐานะนักจิตวิทยาและนักจิตบำบัดที่ทำงานการให้บริการปรึกษาแนะนำโดยตรงมากว่า  30  ปี  ได้ทำการศึกษา  สะสมข้อมูลและฝึกปฏิบัติจนเชี่ยวชาญ
ในการนำเสนอและถ่ายทอดเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และความชำนาญให้กับ  นักจิตวิทยารุ่นใหม่  ครูอาจารย์ 
ตลอดจนผู้ที่จะทำงานด้านนี้ต่อไปในอนาคต   เรื่องราวและเนื้อหาจึงเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย 
และเป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาและข้อมูลแบบ"ไทย"  แท้  ๆ   ที่คนไทยไม่ควรพลาด!

                                หนังสือ “ฮอทไลน์  วัยทีน”  เล่มนี้อยู่ในชุดเดียวกับ  “แนะหนู” 
“คุณครู ...หนู....มีปัญหา”   “การให้ความเป็นเพื่อน”  “คิดถึง”  และ  “คู่ใจ  ดีเจ” 
ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่อง  กระชับ  และสลับไว้ด้วยวิชาการ  เพื่อให้ผู้อ่าน  ไม่รู้สึกว่า 
หนักและเป็นวิชาการเกินไป   สำหรับ  “นักวิชาชีพ”    ทักษะพื้นฐานที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ 
“คุณ” ไม่ควรพลาด  ก่อนจะก้าวไปสู่การศึกษา  หนังสือจิตวิทยาระดับ “มืออาชีพ”
ของสถาบันจิตวิทยา  ซึ่งนำเสนอจากประสบการณ์จริงในสังคมไทย  
เชิญติดตามหาอ่านได้จากรายชื่อหนังสือด้านหลังหนังสือเล่มนี้

 

                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ)  อรอนงค์  อินทรจิตร

                               ดร.  นรินทร์  กรินชัย  

 
 
  Counter 157,807
 
 
© 2012 Thaiteenline. All Rights Reserved. หน้าหลัก | ความเป็นมา | กฎหมายเด็กและครอบครัว | วัยรุ่นอยากรู้ | บทความวัยรุ่น | ฮอทไลน์เคลื่อนที่ | ติดต่อเรา